L’escola Immaculada Concepció Horta disposa del certificat que acredita que el nostre sistema de gestió és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Aquest certificat s’ha assolit en data 6 de maig de 2022 després de superar l’auditoria de certificació a càrrec de l’empresa auditora Applus+. 

Disposem d’un Equip de Gestió de la Millora Contínua format per la Directora, un Coordinador de Qualitat i 6 mestres i professors/es: un d’Educació Infantil, tres de Primària i dos de Secundària.

L’Equip Directiu i Equip de Gestió de la Millora Contínua són els dinamitzadors del sistema i tot el professorat i el personal de l’escola hi està implicat.

La nostra Política de Qualitat té per objectiu donar resposta a les necessitats educatives de la societat, oferint un  servei educatiu de qualitat i cercant una millora contínua d’aquest servei a la societat.

Els principis bàsics de la nostra Política de Qualitat són els següents:

  • Treballar per ser una escola de referència qualitativa en l’educació dels infants i joves del barri, des de la nostra identitat cristiana.
  • Treballar per ser una escola oberta, acollidora, multilingüe i innovadora on l’alumne/a sigui el/la protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Oferir una educació integral que permeti als nostres alumnes el desenvolupament màxim de totes les seves capacitats, tenint en compte la diversitat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.
  • Acompanyar individualment a cada alumne/a en el seu creixement personal, educant-lo/la en els valors, potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, fomentant la seva autoestima així com les seves habilitats  socials,  donant-li estratègies perquè pugui viure plenament en la societat, afrontant els reptes que se li plantegin i ajudant a transformar-la i millorar-la.
  • Treballar per ser  una escola oberta a les famílies amb una acció compartida família-escola basada en la comunicació, la participació, la cooperació i la interrelació.
  • Desenvolupar una gestió de centre compromesa amb la millora contínua i amb un personal implicat, participatiu, innovador, compromès amb la concepció cristiana de la persona i la vida, que tingui en compte l’actualitat de la societat i els seus canvis, i en permanent formació per poder afrontar nous reptes des de la qualitat.