Reptes Científics a Batxillerat

En aquest primer més, els alumnes han après a tractar les dades obtingudes a partir d’un experiment: veure si les dades tenen alguna correlació, en el cas de correlacions lineals buscar la recta que millor s’ajusti a les dades, calcular els errors de mesures obtingudes a partir de mitjanes i obtingudes a partir del pendent d’una recta per mínim, a emprar la derivada com a eina de càlcul i a calcular el límit de detecció d’un aparell de mesura, a part de treballar amb escales lineals o logarítmiques en funció del meu experiment. Gràcies al treball fet s’han elaborat 3 pòsters que es poden consultar amb les fotografies adjuntes!